ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

ОМНИФАК ЕООД призовава всички граждани да бъдат съпричастни към опазването на околната среда. Не замърсявайте природата, изхвърляйте отпадъците разделно!

Произвеждайки студен регенерат, ние от ОМНИФАК, правим първата си стъпка от дългия път към опазване на околната среда. С производството на регенерат се спестява огромно количество петрол. Средно около 500 000 тона излезли от употреба гуми (ИУГ) годишно се изхвърлят за скрап в границите на Европейския Съюз. С регенерирането на една от тези гуми, процента на образуване на отпадък се намалява.

Отговорността на ОМНИФАК към предотвратяване замърсяването на околната среда допринася за създаването на собствена Програма за управление на дейностите по отпадъците от ИУГ. Дружеството интегрира в фирмената си дейност екосъобразна политика като придобива разрешително за дейности с отпадъци № 12-РД-1332-00/19.05.2015 г. по чл. 78, ал. 3 от ЗУО, издадено от РИОСВ-гр. София. Този документ ни дава право да събираме, съхраняваме/транспортираме и оползотворяваме излезли от употреба гуми. Изпълнявайки задълженията си по чл. 8 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, ние в ОМНИФАК осигуряваме предпазването и подобряването качеството на околната среда, защита на здравето на човека и рационалното и благоразумно използване на природните ресурси. Във връзка с това, ние Ви предоставяме възможността да върнете излезлите от употреба гуми обратно при нас! Може да го направите на нашата площадка на адрес:

1. ОМНИФАК площадка, София 1186, Околовръстен път № 363, като предварително се свържете с нас на следните телефони: тел./факс. 02 868 93 50; мобилен: 0887 430 631.

ОМНИФАК удължава живота на гумата като я превръща отново в нов, качествен продукт за повторна употреба. Излезлите от употреба гуми, които не могат да бъдат оползотворени чрез регенериране, ние от ОМНИФАК предаваме за изгаряне или последващо третиране с цел получаване на крайни продукти на фирми, притежаващи необходимите разрешителни.

По този начин ние допринасяме за опазване на природата чиста! Направете го и Вие- върнете излезлите от употреба гуми при нас, не замърсявайте околната среда!